SERTAI KAMI DI PR1MA

Kami menawarkan kediaman berkualiti tinggi berkonsepkan gaya hidup moden bagi penduduk bandar berpendapatan sederhana. Oleh itu, jika anda mempunyai minat dan misi yang sama, sila hantar permohonan anda ke recruitment@pr1ma.my.

 

 

Pengurus Kanan/Pengurus, Pembangunan Perniagaan


Skop Tugas: 
 • Mengkaji dan menilai cadangan pembangunan projek melalui kajian kemungkinan (feasibility study) dan teknikal. Mencadangkan kesesuaian model pembangunan mengikut keperluan pihak berkuasa tempatan serta penyediaan kertas kerja untuk kelulusan Ahli Lembaga PR1MA.
 
Kelayakan:
 • Ijazah Sarjana Muda Seni Bina/Kejuruteraan/Bangunan/Pengurusan Estet atau yang berkaitan.
 • Pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 10 tahun dalam bidang Pembangunan Hartanah.
 • Berumur 35 – 50 tahun.
 
Keperluan Umum Tugas:
 • Keupayaan untuk berinteraksi di semua peringkat dan pelbagai pihak berkepentingan.
 • Kemahiran berunding dan berkomunikasi (penulisan dan lisan).
 • Berpengetahuan mendalam mengenai industri pembinaan dan pembangunan, khususnya Pembangunan Hartanah..
 • Mempunyai rekod prestasi kerja yang cemerlang.
 • Sikap positif dan boleh bekerja dalam satu pasukan.
 • Sanggup ditempatkan di pejabat-pejabat projek PR1MA di seluruh negara.
 

 

Pengurus Kanan/Pengurus, Perancangan & Pembangunan


Skop Tugas:
 • Menyelaras proses perancangan dan pelaksanaan kajian kemungkinan projek pembangunan serta proses penilaian teknikal bagi memastikan daya maju projek. Memantau penyeliaanringkasanreka bentuk, penilaian konsep reka bentukyang disediakan olehpihak perunding Seni Bina/ Perancang dan kelulusan pembangunan.
 
Kelayakan:
 • Ijazah Sarjana Muda Seni Bina/Perancang Bandar atau yang berkaitan.
 • Pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 10 tahundalam bidang Pembangunan Hartanah atau Perunding Hartanah serta mempunyai pemahaman dalam kehendak Perancangan dan Pembangunan.
 • Berumur  35 – 45 tahun.
 
Keperluan Umum Tugas:
 • Keupayaan untuk berinteraksi di semua peringkat dan pelbagai pihak berkepentingan.
 • Kemahiran berunding dan berkomunikasi (penulisan dan lisan).
 • Berpengetahuan mendalam mengenai industri pembinaan dan pembangunan, khususnya Pembangunan Hartanah..
 • Mempunyai rekod prestasi kerja yang cemerlang.
 • Sikap positif dan boleh bekerja dalam satu pasukan.
 • Sanggup ditempatkan di pejabat-pejabat projek PR1MA di seluruh negara.
 

 

Pengurus Kanan/Pengurus, Pengurusan Projek


Skop Tugas:
 • Memantauproses pembinaan dan kemajuanprojek bagi memastikan ianya mematuhi jadual, kos, spesifikasi serta peraturan Kesihatan, Keselamatan & Alam Sekitar yang ditetapkan. Berkemahiran menyelesaikan masalah teknikal dan melaporkan sebarang perubahan spesifikasi dan lanjutan masa. Mengadakan mesyuarat projek, lawatan ke tapak projek pembinaanserta memantau bayaran kemajuan projek.

 
Kelayakan:
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan/Seni Bina/Bangunan/Jurukur Bahan atau yang berkaitan.
 • Pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 10 tahun dan berpengalaman mendalamdalam bidang pengurusan projek.
 • Berumur 35 – 45 tahun.
 
Keperluan Umum Tugas:
 • Keupayaan untuk berinteraksi di semua peringkat dan pelbagai pihak berkepentingan.
 • Kemahiran berunding dan berkomunikasi (penulisan dan lisan).
 • Berpengetahuan mendalam mengenai industri pembinaan dan pembangunan, khususnya Pembangunan Hartanah..
 • Mempunyai rekod prestasi kerja yang cemerlang.
 • Sikap positif dan boleh bekerja dalam satu pasukan.
 • Sanggup ditempatkan di pejabat-pejabat projek PR1MA di seluruh negara.
 

 

Pengurus, Kesihatan, Keselamatan & Alam Sekitar (Health, Safety & Environment/HSE)


Skop Tugas:
 • Mengurus rekabentuk, pembangunan dan penyelenggaraan Sistem Pengurusan Bersepadu PR1MA (ISO 9001, QMS, ISO 14001 EMS & OHSAS 18001).
 • Mengendalikan proses Penilaian HSE bagi memastikan ketemuan Kontraktor binaan projek PR1MA mematuhi prosedur PSP, EMP, ESCPserta akta akta yang berkaitan seperti(OSHA, FMA, EQA, dan sebagainya).
 • Berhubung dan berkomunikasi dengan pihak berkuasa seperti JKKP,JAS, Bomba dan sebagainya.
 
Kelayakan:
 • Ijazah Sarjana Muda atau Pasca Diploma dalam bidang Kejuruteraan. Calon calon yang mempunyai kelayakan tambahan dalam bidang Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar adalah diutamakan.
 • Mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 10 tahun dalam bidang HSE dalam sector Pembinaan atau Industri Berat dengan sekurang-kurangnya 3 tahun ditahap Pengurusan serta mempunyai pensijilan ISO 14001 EMS atau sebagai Juruaudit Utama QHSAS 18001. Calon seharusnya berkebolehan dengan Sistem Pengurusan HSE.
 • Berumur 35 – 40 tahun.
 
Keperluan Umum Tugas:
 • Keupayaan untuk berinteraksi di semua peringkat dan pelbagai pihak berkepentingan.
 • Kemahiran berunding dan berkomunikasi (penulisan dan lisan).
 • Berpengetahuan mendalam mengenai industri pembinaan dan pembangunan, khususnya Pembangunan Hartanah..
 • Mempunyai rekod prestasi kerja yang cemerlang.
 • Sikap positif dan boleh bekerja dalam satu pasukan.
 • Sanggup ditempatkan di pejabat-pejabat projek PR1MA di seluruh negara.
 

 

Jurutera Projek


Skop Tugas:
 • Memantau dan membuat penilaian  teknikalbagi kerja-kerjasivil,mekanikalatauelektrikal yang berkaitan dengan reka bentuk dan pembinaan projek. Memantau kerja pihak konsultan bagi memastikan ianyamematuhikehendak agensi dan pihak berkuasa termasuk kajian reka bentuk, spesifikasi, pelan danjadual kerja.
 
Kelayakan:
 • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam/Mekanikal/Elektrikal dan/atau bidang yang berkaitan.
 • Pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 hingga 5 tahun dalam bidang berkenaan.
 • Berumur 26 – 35 tahun.
 
Keperluan Umum Tugas:
 • Keupayaan untuk berinteraksi di semua peringkat dan pelbagai pihak berkepentingan.
 • Kemahiran berunding dan berkomunikasi (penulisan dan lisan).
 • Berpengetahuan mendalam mengenai industri pembinaan dan pembangunan, khususnya Pembangunan Hartanah..
 • Mempunyai rekod prestasi kerja yang cemerlang.
 • Sikap positif dan boleh bekerja dalam satu pasukan.
 • Sanggup ditempatkan di pejabat-pejabat projek PR1MA di seluruh negara.
 

 

Penyelaras Projek


Skop Tugas:
 • Memberisokongan pentadbiranyang cekapkepada rakan-rakan sekerjajabatan. Menyelarasdan menyusullaporan kemajuanprojek daripadapihak Perunding. Menyelaras danmenetapkan temu janjidan pertemuan dengan pelbagaipihak yang berkepentingan.
 
Kelayakan:
 • Diploma Kejuruteraan Awam/Mekanikal/Elektrikal dan/atau bidang yang berkaitan. 
 • Pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang berkenaan.
 • Berumur 23 – 30 tahun.
 
Keperluan Umum Tugas:
 • Keupayaan untuk berinteraksi di semua peringkat dan pelbagai pihak berkepentingan.
 • Kemahiran berunding dan berkomunikasi (penulisan dan lisan).
 • Berpengetahuan mendalam mengenai industri pembinaan dan pembangunan, khususnya Pembangunan Hartanah..
 • Mempunyai rekod prestasi kerja yang cemerlang.
 • Sikap positif dan boleh bekerja dalam satu pasukan.
 • Sanggup ditempatkan di pejabat-pejabat projek PR1MA di seluruh negara.