Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tadbir Urus Korporat

TADBIR URUS KORPORAT

Dalam menguruskan aktiviti organisasi dan hal ehwal perniagaan, Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA atau Perbadanan) berpegang kepada prinsip tadbir urus korporat yang baik sebagai asas sistem pentadbirannya. Sebagai sebuah entiti yang diperbadankan oleh Akta Parlimen, PR1MA tertakluk kepada undang-undang penubuhannya iaitu Akta 739 Akta Perumahan Rakyat 1Malaysia 2012 (Akta PR1MA 2012).

PR1MA beroperasi dalam persekitaran perniagaan yang dinamik di mana sistem pengurusan risiko dan kawalan dalaman perlu responsif bagi menyokong PR1MA dalam mencapai objektif perniagaannya yang strategik.

Anggota Perbadanan

Anggota-anggota Perbadanan ("MoC") secara kolektif bertanggungjawab atas pengurusan perniagaan dan dasar umum Perbadanan yang betul, mencapai mandat Perbadanan dan objektifnya untuk menyediakan dan menyelenggara perumahan mampu milik untuk isi rumah berpendapatan pertengahan di bandar, bandar baru, pinggir bandar dan kawasan lain yang dianggap strategik, sambil mengambil kira kepentingan pihak berkepentingan yang lain.

MoC juga bertanggungjawab untuk memastikan Unit Integriti (“IU”) yang ditubuhkan pada 1 Jun 2019 menurut Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2018, melaksanakan fungsi-fungsi terasnya yang telah ditentukan dan mengawasi prestasi IU melalui pelaporan.

MoC adalah tertakluk kepada Anggota Piagam Perbadanan ("Piagam MoC") yang menggariskan peranan, fungsi, komposisi, operasi dan proses MoC dan hal-hal yang diperuntukkan untuk MoC serta hal-hal yang boleh mewakilkan kuasa daripada MoC kepada Jawatankuasa dan Pengurusan dengan tujuan untuk menyelaraskan dan meningkatkan amalan tadbir urus korporat untuk memastikan ketelusan, kebertanggungjawaban dan integriti Kumpulan PR1MA.

Piagam ini ditadbir di bawah Akta PR1MA 2012, peruntukan Akta Syarikat 2016 (Akta 777) (Akta Syarikat 2016), Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2017 (MCCG 2017) dan amalan terbaik tadbir urus korporat yang digunapakai.

Piagam MOC.

Jawatankuasa-jawatankuasa

Bagi memastikan kelancaran operasi perniagaan, memudahkan dan menyelaraskan proses membuat keputusan dan pada masa yang sama menentukan kawalan yang sewajarnya, MoC disokong oleh dua Jawatankuasa Utama iaitu Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Risiko (Audit and Risk Management – ARMC) serta Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan (Nomination and Renumeration – NRC) yang ditubuhkan mengikut peruntukan Akta PR1MA 2012.

Jawatankuasa-jawatankuasa dan tanggungjawab mereka adalah seperti berikut:

 • Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Risiko (“ARMC”)

  ARMC terdiri daripada empat (4) anggota dan yang bertanggungjawab utamanya untuk membantu MoC untuk hal-hal yang berkaitan dengan audit, pelaporan kewangan, pengurusan risiko dan Unit Integriti, antara lainnya:

  Terma Rujukan (pautan)
Audit

ARMC menyelia laporan audit dalaman dan luaran Perbadanan untuk PR1MA (Jabatan Audit Negara) dan mengkaji program dan proses audit dalaman, memastikan penerapan standard yang ditetapkan oleh badan profesional atau amalan agensi kerajaan dan hasil yang sama dan apakah tindakan yang sesuai telah diambil berdasarkan cadangan fungsi audit dalaman.

Laporan Kewangan

ARMC membantu MoC dalam memenuhi tanggungjawabnya berkaitan dengan penyata kewangan setengah tahunan dan tahunan Perbadanan (disatukan) dan akaun yang diaudit (disatukan), hutang lapuk, penurunan nilai dan penilaian semula aset dan penurunan nilai tetap Perbadanan serta mana-mana pihak berkaitan transaksi dan situasi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam lingkungan integriti MoC dan Pengurusan.

Pengurusan Risiko

ARMC bertanggungjawab untuk membantu MoC dalam mengawasi kerangka pengurusan risiko. ARMC menyokong MoC dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam mengenal pasti risiko yang signifikan dan memastikan pelaksanaan sistem yang sesuai untuk menguruskan pendedahan risiko keseluruhan PR1MA. ARMC juga meninjau hasil penilaian risiko perusahaan dan mengawasi semua inisiatif dan usaha pengurusan risiko dalam menanamkan budaya mengamalkan risiko yang tinggi di Perbadanan.

Unit Integriti (“UI”)

ARMC mengawasi pelaksanaan IU untuk mencapai objektif dan isu-isu rasuah, penipuan, penggelapan, dan tingkah laku tidak beretika dalam Perbadanan; dan menyemak laporan prestasi oleh IU, dasar dan prosedur berkaitan integriti dan Laporan Statistik untuk dasar Pendedahan Maklumat.

 • Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan (“NRC”)

  NRC membantu MoC dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan dan penilaian Anggota dan Jawatankuasa, kerangka pakej imbuhan Anggota, dasar yang berkaitan dengan skim imbuhan dan faedah pekerja dan Petunjuk Prestasi Utama korporat ("KPI").

  Terma Rujukan (pautan)

PENGURUSAN

Jawatankuasa Eksekutif Pengurusan (“MEC”)

Kumpulan PR1MA telah mewujudkan struktur organisasi yang jelas yang menyatakan garis pelaporan, peranan dan tanggungjawab, akauntabiliti, dan kuasa daripada MoC dan Pengurusan ke peringkat operasi. Di peringkat operasi, Pengurusan mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan rangka kerja, dasar dan prosedur yang telah diluluskan oleh MoC.

MEC telah diberi kuasa untuk menguruskan operasi harian Kumpulan PR1MA. Kuasa ini diberikan untuk melaksanakan transaksi seperti yang ditentukan dan termaktub dalam Had Kuasa Kumpulan PR1MA (“GLOA”). Segala operasi MEC dikendalikan oleh Terma Rujukannya sendiri.

Berkaitan dengan Jawatankuasa Anti Rasuah ("JAR"), MEC membantu MoC dalam mengenal pasti isu, masalah dan langkah-langkah penambahbaikan dalam Tadbir Urus, Integriti dan Anti-Rasuah berdasarkan empat bidang tugas seperti berikut:

 • Dasar, Perundangan dan Peraturan;

 • Sistem dan Prosedur Kerja;

 • Peningkatan Tadbir Urus dan Integriti; dan

 • Pengesanan, Pematuhan, Hukuman dan Pemulihan.

PENGURUSAN RISIKO

Jawatankuasa Eksekutif Pengurusan (“MEC”)
Pengurusan Risiko Perusahaan (ERM)
Pelan Anti Rasuah Organisasi (OACP)
Pengurusan Risiko Rasuah (CRM)

Switch to portrait for best viewing experience