Tanda Dagang

Anda tidak dibenarkan memaparkan atau menggunakan, dengan apa jua cara, Tanda PR1MA atau apa-apa tanda dagang dan tanda khidmat lain yang terdapat dalam laman web ini tanpa kebenaran khusus secara bertulis terlebih dahulu daripada PR1MA.